VERKOOPSVOORWAARDEN dd. 3/12/2019


I. Definities: 
Verkoper: PINOT / THE 3 'G' nv, met maatschappelijke zetel te Lippenslaan 139, 8300 Knokke en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0460.795.233
Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de Producten van de Verkoper aankoopt
Producten: Alle Producten die door de verkoper te koop worden aangeboden op haar website www.pinot-knokke.be of shop.pinot-knokke.be of in één van haar fysieke winkels. Producten worden slechts verkocht aan meerderjarigen.
Partij: Koper of Verkoper 
Partijen: Koper en Verkoper

II. Algemeen:
Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, orderbevestigingen en facturen die worden uitgereikt door de Verkoper in het kader van een online of offline verkoop (aankoop in één van haar fysieke winkels) of op ieder moment wanneer dit uitdrukkelijk zo wordt aangegeven door de Verkoper. Afwijkende bepalingen zijn louter mogelijk mits een voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Verkoper. 
Deze verkoopsvoorwaarden vervangen alle voorgaande verkoopsvoorwaarden die door de Verkoper werden vermeld. De verkoopsvoorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk uitgesloten en zullen in geen geval van toepassing zijn. 
De eventuele nietigheid van een clausule van deze Verkoopsvoorwaarden heeft in geen enkel geval de nietigheid tot gevolg van de andere clausules. In een dergelijk geval zal door de Partijen gezocht worden naar een geldige clausule die de ongeldige clausule zal vervangen. 
Het plaatsen van een bestelling houdt de uitdrukkelijk aanvaarding in van deze verkoopsvoorwaarden inclusief het privacy beleid dat u kan raadplegen op www.pinot-knokke.be.

III. Bestelling: 
Een bestelling is steeds onderworpen aan de aanvaarding van de Verkoper. Wanneer de Koper een bestelling plaatst zal de Koper een orderbevestiging ontvangen. Deze orderbevestiging is slechts een bevestiging dat de bestelling goed door de Verkoper ontvangen werd. De bestelling dient op dat moment nog door de Verkoper aanvaard te worden en kan tot op het moment van uitreiking van de factuur nog worden geweigerd zonder opgave van reden. 
Het uitreiken van een factuur door de Verkoper geldt als aanvaarding van de bestelling van de Koper.

IV. Levering:
Gratis levering in België vanaf 120 EUR
Bestellingen vanaf 120,00 EUR (incl. BTW) worden gratis door de leverdienst van de Verkoper bezorgd op het adres naar keuze van de Koper in België. Levering van de Producten gebeurt in principe 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling zolang de Producten beschikbaar zijn en/of tenzij schriftelijk anders tussen Partijen werd overeengekomen. 
Betalende levering 
Alle bestellingen onder de 120,00 EUR (incl. BTW) worden steeds door een koerierdienst geleverd. 
Bij dergelijke bestellingen worden volgende tarieven voor levering aangerekend: 
bestellingen t.e.m. 6 flessen: 8,00€ incl. BTW
bestellingen vanaf 7 flessen: 13,00€ incl. BTW 
In Frankrijk, Nederland en Duitsland garandeert de Verkoper een snelle levering binnen 10 werkdagen. 
De tarieven toepasselijk op dergelijke leveringen zijn: 
bestellingen t.e.m. 6 flessen van 75cl: 13,00€ incl. BTW
bestellingen vanaf 6 flessen: 15,00€ incl. BTW
De Verkoper doet steeds zijn uiterste best om de Producten binnen de vooropgestelde termijn te kunnen leveren aan de Koper. Indien de leveringstermijn niet gerespecteerd kan worden door de Verkoper zal de Verkoper de Koper hiervan tijdig op de hoogte brengen. Een overschrijding van een leveringstermijn door de Verkoper kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of annulering van de bestelling. Voor spoedleveringen wordt best voorafgaandelijk eerst telefonisch contact opgenomen met de Verkoper.
De Koper zorgt ervoor dat de Producten in ontvangst kunnen genomen worden op de plaats en het tijdstip van levering. Wanneer de Producten op de plaats en tijdstip van levering niet door de Koper in ontvangst kunnen genomen worden, onderneemt de Verkoper nog 2 pogingen. Indien de Producten op dat moment nog steeds niet in ontvangst kunnen genomen worden, wordt de bestelling terug gestockeerd bij de Verkoper. In geval de Koper dan opnieuw een levering wenst van de Producten, zal de verzending opnieuw moeten worden aangerekend. Zelfs in geval de bestelling initieel gratis was, zal er in dat geval een verzendingskost worden aangerekend zoals hierboven bepaald bij randnummer 8 of 9. 
Vanaf het moment van levering op de door de Koper aangewezen plaats en tijdstip, draagt de Koper het volledig risico van verlies, beschadiging, diefstal en tenietgaan van de Producten. 
De Koper dient de geleverde Producten bij ontvangst van de Producten te inspecteren. De levering wordt geacht correct te zijn indien de Koper de Verkoper hierover niet informeert binnen de zeven (7) werkdagen na aflevering van de Producten. 

V. Prijzen: 
De prijzen van de Producten worden weergegeven in de prijslijsten op de website van de Verkoper. De prijs wordt steeds weergegeven in euro, inclusief BTW en eventuele andere toepasselijke taksen of toeslagen die daarop van toepassing zullen zijn, tenzij anders vermeld wordt. Indien er bijkomende kosten gelden, zoals bijvoorbeeld leverings-, transport of verzendingskosten, zullen deze apart worden weergegeven. 
Indien de Verkoper per vergissing voor een bepaald Product een verkeerde prijs heeft vermeld, kan de Verkoper niet gehouden worden het Product tegen die prijs te leveren op voorwaarde dat de Verkoper de Koper hierover heeft verwittigd binnen de twee (2) werkdagen nadat de Verkoper de bestelling schriftelijk heeft bevestigd. In geval van een tijdige verwittiging van de Verkoper over deze prijsvergissing heeft de Verkoper het recht de bestelling te annuleren op voorwaarde dat de Verkoper de Koper alle reeds gedane betalingen van deze bestelling terugbetaalt. 
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen ten allen tijde eenzijdig aan te passen. Gelieve de prijslijst op de website steeds te raadplegen om de meest actuele prijzen te kennen.
Alle prijzen in de meest actuele prijslijst vervangen en vernietigen alle voorgaande prijzen. 

VI. Betaling: 
Online aankoop
De volledige betaling van de bestelling door de Koper gebeurt online op het moment van bestelling en wordt verzorgd door Ogone Payment Services. Enkel indien de voorraadadministratie vaststelt dat de door de Koper bestelde producten niet in voorraad zijn op het moment van bestelling, wordt de betaling automatisch uitgesteld en brengt de Verkoper de Koper hiervan op de hoogte binnen de 2 werkdagen na de bestelling. 
Zoals reeds bepaald in III, wordt de bestelling pas effectief aanvaard nadat een factuur wordt uitgereikt door de Verkoper. Indien de bestelling na betaling toch niet aanvaard wordt door de Verkoper en de betaling dus reeds werd uitgevoerd, wordt het door de Koper betaalde bedrag dadelijk en minstens binnen de 7 werkdagen aan de Koper teruggestort. 
De Koper heeft steeds het recht om de Producten geheel of gedeeltelijk terug te sturen aan de Verkoper op voorwaarde dat de flessen ongeopend zijn en de capsule en het label van de flessen niet beschadigd werden. Indien de Producten geleverd werden in een originele doos van 6 of 12 flessen, behoudt de Koper tevens het recht om zelfs na het openen van de doos de ongeopende, onbeschadigde flessen met capsule en label terug te sturen aan de Verkoper. De Producten dienen in dat geval in dezelfde staat als bij ontvangst door de Koper te worden teruggestuurd naar de Verkoper in ieder geval binnen de drie (3) maanden na de factuurdatum. Het reeds betaalde bedrag door de Koper zal binnen de zeven (7) werkdagen na het opnieuw in ontvangst nemen van de Producten worden terugbetaald door de Verkoper voor zover de Producten in dezelfde staat worden teruggestuurd als bij ontvangst door de Koper. 
Offline aankoop
Voor iedere verkoop wordt een factuur uitgereikt op basis van de door de Koper verstrekte gegevens. Behoudens andersluidende vermelding zijn de facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper en dit binnen de 30 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen. 
De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.
Ieder bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een interest opbrengen van 1% per maand, waarbij iedere begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd. Bovendien is de Koper bij iedere laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire en vaste vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het totale bedrag met een minimum van 250 EUR, zonder afbreuk te doen aan de verhaalbaarheid bij de Koper van kosten van een eventuele gerechtelijke procedure.

VII. Overmacht: 
Elke bestelling van Producten kan door de Verkoper met onmiddellijke ingang na eenvoudige schriftelijke melding en zonder schadevergoeding worden verbroken of de uitvoering ervan kan worden uitgesteld indien er zich een situatie van overmacht voordoet na de aanvaarding van de bestelling, zoals o.a. (doch niet limitatief): arbeidsgeschil, natuurramp, brand, mobilisatie, vordering, embargo, opstand, gebrek aan vervoermiddelen, algemeen bevoorradingsprobleem, beperking van werkgelegenheid en energie en elke andere niet door de Verkoper controleerbare gebeurtenis. Maakt eveneens een situatie van overmacht uit: de (tijdelijke) stopzetting van activiteiten door de fabrikant van (delen van) de Producten, alsook de invloed van wettelijke, reglementaire of andere regelgeving die verhindert dat bepaalde Producten niet langer geproduceerd of aangeboden kunnen worden.

VIII. Geschillen:
Deze verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht. 
In geval van onenigheid omtrent een verkoop of deze verkoopsvoorwaarden, zal een dergelijk geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Brugge, afdeling Brugge.

IX. Privacy beleid:
De Verkoper is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Koper. 
Voor meer informatie over welke persoonsgegevens de Verkoper precies verwerkt van de Koper, waarom ze worden verwerkt, of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten de Koper beschikt en hoe de Koper haar rechten kan uitoefenen, kan verwezen worden naar het privacy beleid [www.theportugalcollection.be]. Waarvan eveneens een kopie wordt toegevoegd aan de fysieke verkoopsvoorwaarden.

X. Wijzigingen:
De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ingeval van wijziging lopende de uitvoering van de bestelling brengt de Verkoper de gewijzigde tekst ter kennis van de Koper. Bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de veertien (14) dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Koper geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Koper voor de lopende bestelling.


Privacy-beleid


Dit privacy-beleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

I. Wie zijn we?

The 3 'g' NV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel te Lippenslaan 139, 8300 KNOKKE en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0460.795.233

U kunt ons contacteren via volgende algemene coördinaten:

Tel: 050 607275 
Email: wine@pinot-knokke.be

II. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wanneer u producten wenst aan te kopen en/of wanneer u zich registreert op de website, verzamelen wij uw identificatiegegevens (zoals naam, voornaam, adres en email adres) om ervoor te zorgen dat uw bestelling correct kan opgevolgd worden.

III. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De bovenstaande persoonsgegevens worden louter verwerkt met als doel om de bestelling correct te kunnen opvolgen (contractuele noodzaak).

Indien u uw voorafgaande toestemming daarvoor heeft gegeven kunnen uw persoonsgegevens tevens verwerkt worden om u op de hoogte te houden over geplande activiteiten of speciale aanbiedingen. U kan tevens uw toestemming geven om onze nieuwsbrief te ontvangen.

Indien wij uw persoonsgegevens verder zouden verwerken voor een ander doeleinde dan degene die hierboven vermeld worden, zullen wij u hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

IV. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

  • U geeft uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe;
  • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;
  • Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven;

Concreet worden uw persoonsgegevens gedeeld of kunnen zij gedeeld worden met een koerierbedrijf voor het leveren van uw bestelling.

V. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. Dit betekent dat uw gegevens zullen verwijderd worden uit onze bestanden na verloop van 7 jaar na uw laatste aankoop.

Onafhankelijk van deze periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij eveneens uw persoonsgegevens indien u ons daar expliciet om verzoekt via hoger vermelde contactgegevens.

VI. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hoger vermelde contactgegevens.

  • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
  • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
  • Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
  • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
  • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

VII. Bescherming van uw privacy op onze website

Alle gegevens die u via deze website aan ons verstuurt zijn beschermd tegen misbruik door derden door encryptie.

Bescherming van uw financiële gegevens
Alle financiële transacties op deze websites zijn beveiligd door betalingsfirma Mollie. The 3 'g' NV heeft zelfs op geen enkel ogenblik toegang tot uw bank- of kaartgegevens. Bij de laatste stap in het bestelproces komt u op een beveiligde pagina van Mollie waar u uw financiële gegevens rechtstreeks aan hen overmaakt+.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.